Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van KD Sports Arnhem B.V., Nederland, Wassenaarweg 7, Arnhem 6843 NX, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 10034900.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een KD Sports abonnement hebt of wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door KD Sports willen we transparant zijn, vandaar we deze privacyverklaring opstellen.

Vanzelfsprekend gaat KD Sports uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarnaast leeft KD Sports de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen we voor je op een rijtje zetten welke gegevens wij van je verwerken, welke grondslagen er voor verwerkt zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door KD Sports.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
KD Sports verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jou als persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij KD Sports, daarnaast ook als je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een abonnement bij KD Sports, verwerken wij in ieder geval jouw naam, geslacht geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Ook als je al een KD Sports abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken.

Bij gebruik van de diensten van KD Sports worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, taalkeuze, bezoekregistratie, type abonnement, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij KD Sports (afgenomen diensten/producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de KD Sports app zoals: lengte, gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

Tenslotte hebben wij camera’s in en rond onze gym. Het kan zijn dat er camerabeelden van je worden gemaakt. Camera’s hangen uiteraard niet in de kleedkamers en wij zien de beelden alleen indien nodig en gedurende beperkte tijd. Wij hanteren cameratoezicht ten behoeve van onze toegangscontrole en de beveiliging van goederen en personen aanwezig in onze gym.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij ompersoonsgegevens die je zelf op de website invult, zoals jouw naam, e-mailadres, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media-uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media worden door KD Sports verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw naam, e-mailadres, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?
Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:

  • Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
  • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met KD Sports bent aangegaan;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting van KD Sports;
  • Ter bescherming van vitale belangen van jou;
  • Ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KD Sports.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Dienstverlening
KD Sports verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van eenlidmaatschapspas waardoor je toegang tot de gym van KD Sports krijgt, het in behandeling nemen en beantwoordenvan vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifiekedienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de KD Sports app waardoor we je kunnenhelpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren
KD Sports verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van KD Sports, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van KD Sports, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link of via info@kdsports.nl. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van KD Sports te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
KD Sports verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van KD Sports later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Wettelijke verplichting
KD Sports kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Andere doelen
Als KD Sports persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen.

MAAKT KD SPORTS GEBRUIK VAN COOKIES?
KD Sports maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soortencookies KD Sports gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van KD Sports zoals deze is opgenomen op onzewebsite www.kdsports.nl.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
KD Sports zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens tebeschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vormvan onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysiekeen organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaamen wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van KD Sports zijn in tezien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelenhoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoorwij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschiltper soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van KD Sports hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in iedergeval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevensgeanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT KD SPORTS BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
KD Sports maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van securityen privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming vanpersoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbiedenvan introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van wervingen selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT KD SPORTS GEGEVENS AAN DERDEN?
KD Sports verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. KD Sports kan echter op grond van wet- ofregelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeldwanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van eenstrafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevensin te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te latenoverdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korteuitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien KD Sports de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht KD Sports die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KD Sports of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Een klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Jouw verzoek per e-mail sturen naar info@kdsports.nl of per post een verzoek sturen naar:
KD Sports
T.a.v. de afdeling Klantenservice
Wassenaarweg 7
6843 NX Arnhem 
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij KD Sports opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van KD Sports kun je contact opnemen met info@kdsports.nl.